skip to Main Content

அலுவலகங்கள்

Vavuniya Hospital
024-2222761
Vavuniya Police Station
024 2222222
Vavuniya Post Office
024 2222250
0242222251
0242224110
Vavuniya District Secretariat – Kachcheri
024 2222233
024 2222234
024 2222212
Divisional Secretariats – vavuniya
024 2222237
024 2222371
Vavuniya – Urban Council U.C
024 2222275
Vavuniya North (Nedumkeni) – Pradeshiya Sabha
024 3248346
Vavuniya South Tamil – Pradeshiya Sabha
024 2221688

 

Back To Top